Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2020 ze dne 4.12.2020

Výkonný výbor schvaluje:

 • vyloučení p. M.J. z místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. v Králíkách
 • revokaci usnesení, týkající se brigádní povinnosti členů VV (člen VV musí odpracovat 10 brigádnických hodin zdarma – zrušeno)
 • návrh rozpočtu 2021
 • BPVRP na Malé vody 2021
 • program VČS 2021
 • plán práce 2021
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • nákup křovinořezu
 • informace p.Matoulka týkající se vybudování vrtu na RZ Hedeč . Studii, která stála 21500 Kč, uhradila v plné výši společnost Seven-K jako sponzorský příspěvek
 • darovací smlouvu ve prospěch Obce Červená Voda, týkající se pozemků na Šanově, v této darovací smlouvě je vyhrazeno rybářské právo naší MO, pozemky na Obec Červená Voda byly převedeny z důvodu, zahrnutí do plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Šanov u Červené Vody, na jejichž základě dojde k revitalizaci hráze vodní plochy
 • problémy s výdejem a sumarizací povolenek, kdy jsme používali SW EvMO fy Novonet, které ČRS, z.s. vypověděl smlouvu a přitom nemá žádnou alternativa, která by zmiňovaný SW nahradila, povolenky se budou zpracovávat v Excelu
 • přestupek p.Smékala – projednání a rozhodnutí
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – ?.prosince od 17 hod. u p.Součka V zatáčce

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný odešle Rozhodnutí VV o vyloučení M.J. na VčÚS a panu M.J.
 • p.Darebný uhradí aktualizaci SW Pohoda
 • p.Darebný proplatí veškeré odpracované brigádnické hodiny
 • p.Hadač provede závěrečnou kontrolu prodeje povolenek a účetnictví MO za rok 2020
 • p.Darebný připraví podklady pro předání účetnictví pí Nájemníkové
 • p.Matoulek bude i nadále získávat informace ohledně vrtu na RZ Hedeč, především podmínky proveditelnosti a cenovou kalkulaci jak zhotovení, tak především provozu – s tím souvisejících dalších nákladů (rozvody vody, spotřeba energie, atd..)
 • p.Darebný zjistí možnost získání dotačního titulu a informace týkající se odběru vody z vrtu
 • Bc.Novák zajistí objednání krmení na RZ Hedeč
 • p.Darebný vypracuje BPVRP 2021 a nechá je schválit hospodářem v rámci dohod, které proběhli na dnešním jednání
 • p.Darebný bude i nadále jednat s p.Novotným, ohledně SW EvMO tak, aby mohl zahájit prodej povinností a povolenek
 • p.Darebný odešle Rozhodnutí týkající se přestupku J.S. ČRS, z.s.MO Olomouc
 • p.Němec zajistí umístění nástěnky k revíru 451089
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV