Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2020 shrnutí

3. 2. 2020

Naše každoroční výroční členská schůze se letos uskutečnila v sobotu 1.2.2020. Opět ve školní jídelně ZŠ Moravská v Králíkách, kde nám vycházejí maximálně vstříc a jejichž prostory, včetně zázemí využíváme. Vzhledem k našemu počtu členů (letos již 654 aktivních) se musel z důvodu malého počtu členů, kteří mají hlasovací právo, odložit začátek o 15 minut, tak abychom splnili požadavky Stanov ČRS a Jednacího řádu, který ukládá právě tuto 15 minutovou čekací dobu, po jejímž uplynutí je členská schůze se schopna usnášet v jakémkoliv počtu - již to nemusí být nadpoloviční většina.

Schůzi zahájil předseda spolku p.Venc, který přítomné přívítal a po minutě ticha za zesnulé členy, předal slovo p.Vidrmovi, který  schůzi moderoval. Po zvolení mandátové, návrhové a volební komise přednesl předseda výroční zprávu, ve které především vyzdvihl práci odstoupivších dlouholetých členů - místopředsedy p.Cacha a účetního p.Pišla. Výkonný výbor na své poslední schůzi rozhodl o symbolických odměnách a tyto byly obou odstupujícím činovníkům předány. Se svými zprávami následně vystoupil jednatel p.Darebný, který přednesl zprávu o stavu organizace, včetně zprávy účetní, ve které shrnul především plnění schváleného rozpočtu. Brigádní referent p.Kubaník, ve své zprávě  poděkoval všem, kteří se zúčastňovali brigád a prací, které byly vykonány na údržbě pozemků a rybochovných zařízení, které spravujeme. Pan Pinkas - vedoucí kroužku mládeže, ve své zprávě vyzdvihl neustále se zvyšující zájem o kroužek a poděkoval výkonnému výboru za podporu. Poslední, avšak velice důležitou zprávou je, již tradičně, zpráva předsedy dozorčí komise, která kontroluje veškeré činnosti v organizaci (hospodaření, majetek, tresty, atd.) . Pan Hadač sdělil, že za uplynulý rok bylo potrestáno  pět našich členů, kterým dle závažnosti jejich přestupku, byly uděleny tresty od důtky, přes odebrání povolenky na část roku, po vyloučení z MO na dobu dvou let.

Tak jako každý rok zveme zástupce města a činovníky spřátelených spolků a organizací. Letos vystoupil starosta města pan Kubín , který ve svém příspěvku vyzdvihl práci naší místní organizace, především pak ocenil činnost kroužku mládeže a předseda Mysliveckého sdružení Jeřáb pan Švorc, který přítomným představil spolek jako takový. V závěrečných větách svých vystoupení poděkovali za pozvání a popřáli spoustu chuti do další práce všem členům naší místní organizace, za což byli po zásluze odměněni potleskem.

Vzhledem k odstoupení místopředsedy organizace p.Cacha bylo rozhodnuto o doplňujících volbách na tuto pozici. Úplně poprvé v historii byl volen člen přímo do funkce (vždy se volili pouze členové do výkonného výboru, kteří pak o pozicích hlasují). Chuť pracovat ve výkonném výboru ve funkci místopředsedy měli pánové Mázor Miloš (pro 37, proti 1, zdrželo se 59), Kotouček Jan (12-0-74) a Matoulek Martin (39-0-57). Místopředsedou se stal pan Matoulek, který v následujícím vystoupení poděkoval všem přítomným za projevenou důvěru, kterou dle svých slov nezklame.

V následující diskuzi vystoupil pouze hospodář organizace, který přítomné seznámil se změnami Rybářského řádu a jeho důsledným dodržováním, jež budou nekompromisně vyžadovat všichni členové Rybářské stráže na svých kontrolách. Dále zmínil úlovkovost našich členů a stav našich revírů, které spravujeme.

Po skončení oficiální části následovala volná zábava za doprovodu kapely Tandem beat, které se krom přítomných členů MO, zúčastnili i zástupci spřáteleného Spolku seniorů Králicka. Tak jako v minulých letech jsme připravili občerstvení a oblíbenou tombolu. Myslím, že i tato neoficiální část naší Výroční členské schůze byla velice povedená.

Děkuji Blanko, Lído a všichni ostatní, kteří jste tuto skvělou akci připravili a bez vás bych si to nedokázal ani představit.

Za rok na shledanou. Jirka  wink

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2020