Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2016 - SHRNUTÍ

31. 1. 2016

Výroční členská schůze naší organizace se konala 16.ledna 2016 v penzionu Adlerberg v Králíkách.

Fyzicky se schůze zúčastnilo 73 členů, z nichž 67 mělo hlasovací právo. Vzhledem k tomu, že se nezúčastnila nadpoloviční většina členské základny, byly jsme nuceni začátek odložit o 15 minut, tak jak nám ukládají Stanovy ČRS., z.s.

Schůzi zahájil hospodář a nejschopnější konferenciér p.Vidrma Jiří. Po minutě ticha, kterou jsme uctili p.Václavka Františka byla zvolena mandátová komise - pod vedením p.Vence Václava -  který konstatoval, že jsme usnášeníschopní. Dále byla jednomyslně zvolena návrhová komise, jejímž předsedou se stal Ing.Bc.Konč Michal.

Po seznámení a schválení programu schůze, předal p.Vidrma slovo p.Pišlovi, který nejprve zkontroloval usnesení z naší poslední výroční schůze a následně přednesl svojí zprávu o činnosti MO za rok 2015. V té seznámil přítomné s veškerými činnostmi, které proběhli v minulém roce. 

"Dovolte mi, abych vám přednesl zprávu o činnosti naší organizace za uplynulý rok.

Tak jako v minulých letech byl i loňský rok mimořádně náročný. Výkonný výbor se sešel ke svému jednání celkem jedenáctkrát. Na svých jednáních jsme se snažili zodpovědně, poctivě a především s rozvahou rozhodovat o činnostech přímo souvisejících s chodem naší organizace. Veškerá naše činnost byla pod drobnohledem dozorčí komise.

Již začátkem roku, jsem spolu s jednatelem byl pozván na jednání Odboru mládeže Českého rybářského svazu, kde jsme představili záměr uspořádání Zlaté udice 2015. Představenstvo zmiňovaného odboru, ještě na tomto jednání schválilo a pověřilo naší místní organizaci jejím uspořádáním. Několika-měsíční přípravy, vyvrcholili koncem května. Do rekreačního areálu v Herolticích se sjelo více jak 100 účastníků. Přivítacího ceremoniálu se účastnili vrcholní představitelé města Králíky, Obce Červená Voda a Českého rybářského svazu. V pátek proběhla teoretická část, ve které naši zástupci skončili na 7.místě. Následující den čekal všechny závodníky přesun, na námi spravovaný revír 451089 Orlice Tichá 8A, kde proběhl lov ryb udicí. Poslední den, připadl na rybolovnou techniku. Zde se nejvíce projevily nedostatky našeho týmu. Celkem se naši junioři, umístili na devátém místě. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nemalou měrou, přispěli ke zdárnému průběhu této, vysoce ceněné soutěže. Ať to byli sami závodníci, pořadatelé, či zaměstnanci rekreačního areálu v Herolticích, všem patří veliké díky. Samostatnou kapitolou jsou sponzoři, bez kterých by takovéto masové akce, nemohli být uspořádány. Dovolte mi, abych poděkoval Městu Králíky, Obci Červená Voda, firmě Seven-K pana Pavla Musila a pekárně pana Falty, kteří věnovali prostředky na dobrou věc.

Spousta členů se dotazovala, kolik Zlatá udice stála naší organizaci. Vězte, že co se týká finančních nákladů, tak především díky sponzorům a obětavé práci některých našich členů, to bylo cca 5000 Kč. Co jsme tímto získali? To je další otázka, kterou bylo slyšet. Velikou prestiž. Tyto závody, svým rozsahem, jedny z největších v České republice není schopna pořadatelsky zajistit většina místních organizací. My ano. Dalším nesporným přínosem je zarybnění, které jste sami mohli pocítit na svých prutech.

Závěrem tohoto bloku, bych chtěl poděkovat vedoucím kroužku mládeže, panu Ivoši Kellnerovi a panu Petru Hlouškovi. Tito dva pánové strávili s dětmi spoustu svého volného času. Předali jim své drahocenné zkušenosti. Nyní nastal čas nástupu nové generace, kterou především, pan Ivoš Kellner, vychoval. Pánové,  děkujeme.

Další velice důležitou kapitolou, která se prolínala našimi jednáními po celý rok, jsou námi spravovaná rybochovná zařízení. Zde bych chtěl, především, vyzdvihnout zařízení na Hedeči, ze kterého se nám v tomto roce, podařilo vyexpedovat lososovité ryby v celkové částce přesahující 100000 Kč. Těmito rybami jsme průběžně zarybňovali jak řeku, tak především naší Malou vodu Poldr. Přebytek ryb jsme prodali MO Lanškroun a Východočeskému územnímu svazu, který s nimi zarybnil údolní nádrž Pastviny. Musíme si uvědomit, že příjem z prodeje námi odchovaných ryb, je jedním ze zásadních příjmů naší organizace. Proto jsme i nadále rozhodnuti investovat prostředky do našich rybochovných zařízení.

Jistě již většina z vás zaregistrovala, že jsme se stali uživateli, správci protierozního opatření, vybudovaného na Horní Lipce. Tento Hornolipecký rybník byl, za účasti senátora Petra Šilara, představitelů Města Králíky, zástupců Státního pozemkového úřadu, zhotovitele díla a dalších slavnostně pokřtěn. Vzhledem k nemožnosti intenzivního chovu ryb, bude rybník sloužit sportovnímu rybolovu. Stane se z něho druhá Malá voda naší organizace. Povolenku k lovu si již nyní můžete zakoupit u prodejce povolenek. Rybochovné zařízení v Mladkově je již také zkolaudováno a připraveno k využití. Hospodář, spolu se členy výkonného výboru rozhodne, jakým způsobem by se mělo toto zařízení využívat, tak aby mělo efektivní přínos pro organizaci.

K dnešnímu dni má naše organizace celkem 413 členů, kteří si zakoupili 386 povolenek k lovu ryb. Zde bych chtěl, vyzdvihnou především práci výkonného výboru, díky jehož snaze  –  především na propagaci naší organizace – narostl počet členů za poslední 4 roky o neuvěřitelných 148 členů. Zde je vidět, že jak pořádání veškerých rybářských závodů, provozování internetových stránek a účtu na Facebooku, se opravdu vyplácí. Díky neustále se zvyšujícímu zájmu o členství v naší organizaci jsme v minulém roce přijali 75 nových členů, kteří přinesli do našeho rozpočtu cca 60 tisíc Kč.

Díky tomuto, opravdu velikému nárůstu členské základny, jsme byli donuceni investovat finance do nákupu nové, výpočetní  techniky. Byl zakoupen nový notebook prodejci povolenek, když ten starý vypověděl službu. Dále byla zakoupena tiskárna a čtečka čárových kódů. Jak jste se již někteří mohli přesvědčit, nákupem této techniky došlo k zefektivnění práce při registraci členů a následném prodeji členských povinností a výdeji povolenek k lovu ryb. I z tohoto důvodu dojde v letošním roce k celkové výměně, veškerých členských průkazů. Ty vám budou postupně, zdarma, vyměňovány.

Letošní rok bude pro naši organizaci neméně významný jako loňský. V plánu máme především investice do rybochovného zařízení na Hedeči. Je zapotřebí vybudovat příjezdovou cestu, odbahnit další příkopový rybník, tak aby bylo možné nadále zvyšovat kapacitu odchovu ryb a jejich následný prodej. Stejně jako v letošním roce počítáme s uspořádáním jak dětských závodů, tak Poháru města Králíky - Memoriálu ing.Šembery a alespoň jednoho závodů jen pro členy naší místní organizace. Se všemi těmito akcemi počítáme v rozpočtu, který vám bude předložen ke schválení.

Závěrem mi ještě jednou dovolte poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti naší organizace. Vám členům za vaši přízeň, členům výkonného výboru za jejich nekonečnou snahu a píli, sponzorům za jejich dary.

Děkuji za pozornost."

Další neméně důležitou, která zazněla, byla zpráva hospodáře.

"Rok 2015 můžeme z hlediska hospodaření považovat za úspěšný a v některých skutečnostech jako přelomový a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu.

Začnu vodami pstruhovými, kde je problematika značně složitější a mnohde se dostáváme do celkem bezvýchodné situace. Daří se nám vylepšovat naše odchovné kapacity, vidí to každý pouhým okem, jak v Mladkově, tak i na Hedeči. Vynakládá se velké množství finančních prostředků na zvýšení odchovné kapacity i na celkovou modernizaci těchto zařízení a je to cesta rozhodně správná. K čemu nám jsou peníze v bance, když nám žádný úrok nepřináší, ovšem když máme být rybáři a dobří hospodáři na našich vodách, rybu potřebujeme a potřebovat ji budeme. Také si musíme vážit lidského potenciálu a veškerou práci od krmení až po slovení a vlastní expedici ryb se snažit usnadnit co nejvíce, nežijeme dávno v době krále Klacka. Důležité jsou pro nás i faktory kolem zabezpečení našich rybochovných zařízení, neboť když se podíváme kolem sebe, na všechny revíry v našem regionu, myslím tím tekoucí vody, včetně jejich přítoků, tak zde je to největší ouha. Tlak rybožravých predátorů a to hlavně vydry je takový, že začínáme mít vody prakticky bez života. Skoro definitivně se můžeme rozloučit, z lovných ryb, s lipanem podhorním, který na našem revíru byl ještě v nedávné minulosti ryba až přemnožená. Zmizela plotice, cejnek, tloušť, jesen, ostroretka, kapr, úhoř, mník, okoun o chráněných druzích, včetně raka ani nechci mluvit.  Spíše mohu konstatovat co v té vodě vlastně je. Ve větších tůních není nic a v mělkých proudcích, kde hladina nepřesahuje 15 až 20 centimetrů, najdeme občas Střevli potoční, v některém úseku vranku obecnou a potočního pstruha. Velikost pstruhů se pohybuje v průměru od deseti do osmnácti centimetrů. Ryba, blížíci se míře připadá jedna na 200 až 300 kusů této drobotě. Celkový úbytek biomasy v tocích je oproti období před čtyřmi lety více než stonásobný. Situace v nynější době nemá řešení a bude se ještě rozhodně horšit. Na naše pstruhové revíry nemá smysl dát ani o jednu rybu navíc, než nám určuje zarybňovací plán, i tak to je házení perel sviním, nemyslím tím rybáře ale rybožravé predátory, hlavně vydru. Takže, pstruhové revíry jsme zarybnili tak, jak je určeno a ani do budoucna by se hrubě nevyplatilo tam dávat více. Ještě bych dodal že na Tichou Orlici jsme mimo zarybňovací plán nasadili jeden tisíc kusů ostroretky - ročka a nebýt těchto ryb, tak v té vodě není opravdu nic.

Jednodušší to je s vodou mimopstruhovou. Díky dobré redistribuci z výnosů prodeje celosvazových povolenek a navštěvovanosti našeho revíru, držiteli těchto povolenek, je nadstandardní zarybnění této vody stále možné. Také nám letos nahrála skutečnost, že naše organizace byla pořadatelem soutěže Zlatá udice, kdy na revír přišlo ještě další zarybnění ve výši 15 metrických centů kapra. Zde bych ještě chtěl uvést několik skutečností okolo zarybňování tohoto revíru. Z územních povolenek nám do revíru plyne jen holý zarybňovací plán, bez ohledu na to, kolik ryb držitelé těchto povolenek nachytají. Pokud by nenachytali vůbec nic, další rok se tam stejně to samé množství ryb nasadí. Pokud nachytají více, parazitují tím na držitelích celosvazových povolenek, ze kterých je vlastně financován celý ten náš nadstandard, a mohou být jen vděčni hostům, že si tento luxus mohou doma dopřát. Dále bych chtěl podotknout, že finance, které nám jdou z redistribuce, jsou použity i na jiné ryby než je jen kapr. Vrátím se ještě k zarybnění. Zde je nutno říci, že mimo kapra byl revír zarybněn násadou candáta v počtu dva tisíce kusů, násadou mníka ve stejném počtu a násadou hrouzka obecného o váze 100 kilogramů. Zde bych chtěl podotknout, že i toto je ryba pro dobré hospodaření veledůležitá a jen pro vaši představu kilo hrouzka stojí sto korun, takže važte si každé ryby co ve vodě je a mějte ke všem i náležitou úctu.

Další kapitolou jsou naše malé vody. Zde bych jako hospodář organizace chtěl říci pouze toto. Na těchto vodách nechceme vydělávat, ale nemůžeme ani prodělávat. Rybář si odnese od vody jenom to, co si zaplatí a to v cenách reálných. Jsme výrobci lososovitých ryb a tak máme tuto rybu pro vás levně, zhruba asi za 70 korun za kilo plus doprava. Pokud na tyto vody dáme jiné ryby, budeme povolenky prodávat tak, jak nakoupíme. Pokud máme dát na poldr třeba štiku, uvědomme si, že ryba 65 centimetrů má cenu jednoho tisíce korun. Budeme mít 20 držitelů povolenek a dáme na poldr 4 tyto ryby, tak má možnost si ji odnést každý pátý a navýšení ceny povolenky, bude v tomto případě o 200 korun pro všechny držitele. Pokud by si ji chtěl ulovit a odnést každý, bude navýšení o jeden tisíc na každé povolence. Z mého pohledu by tyto vody měli sloužit hlavně pro sportovní rybolov s tím, že na nich budu moci ulovit rybu na svazovém revíru hůře dostupnou, což je třeba lín, mník, marena, jesen a potom rybu kterou sami dokážeme vyrobit a to jsou ryby lososovité. Pokud se týče kapra viděl bych to spíš jen chyť a pust a to ryby alespoň kolem deseti kilogramů a to samé amur, ryby alespoň 85 centimetrů, aby to byl alespoň trochu sport.

V závěru bych chtěl poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu, ať už při jakékoliv akci, jež drží naši organizaci na výsluní, či běžné práci ve prospěch vás členů. Přeji vám mnoho hezkých chvil u vody.

Hospodář Vidrma Jiří

Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl předseda MO ČRS Pišl Zdeněk, který sdělil, že jsme hospodařili tak, jak nám uložila minulá členská schůze.

Vzhledem ke změně na postech vedoucích kroužku mládeže, byly předneseny zprávy dvě. V první shrnul vše podstatné po Zlatou udici p.Hloušek Petr, který zároveň poděkoval za minulé vedení jak dětem, tak především organizaci za plnou podporu při několikaleté práci s našimi nejmenšími rybáři. Svoji zprávu přednesla i Pinkasová Kristýna, která spolu se svým bratrem Janem povede kroužek mládeže.

"Zpráva o činnosti rybářského kroužku mládeže při ČRS, z.s. Králíky

I když to zde již několikrát zaznělo, dovolte mi nejprve poděkovat panu Kellnerovi a Hlouškovi, kteří nám předali své vědomosti tak, abychom mohli pokračovat v jejich snahách předat, co možná nejvíce informací a svých nemalých zkušeností nám mladým rybářům.

V létě jsem byla já a můj bratr Jan osloveni vedením naší místní organizace, zda-li bychom, neměli zájem o vedení kroužku mládeže. Zprvu jsme oba dva měli obavy z takovéto odpovědnosti, nicméně nám byla vyslovena důvěra, my ji přijali a doufám, že nezklameme. Máme své vize. Jsme dlouholetí členové rybářského kroužku mládeže, několikrát jsme se zúčastnili Zlaté udice. Budeme se snažit do této nelehké práce, vnést naší invenci. Jsme mladí a myslím, že ke členům kroužku máme opravu blízko.

V minulém roce se na kroužku scházelo v průměru 5 dětí. Našimi novými členy jsou Honzík Ptáček a Martin Borovička. Sami z vlastní zkušenosti víme, jak těžké jsou začátky, proto jsme těmto členům věnovali zvýšenou pozornost, tak aby co možná nejrychleji zapadli do kolektivu.

Pod naším vedením se uskutečnilo, prozatím, deset schůzek. Víme, že prvořadé je, si osvojit především základy: poznávání ryb a rostlin, stanovy a rybářský řád Českého rybářského svazu. Proto jsme první čtyři schůzky chodili pouze do učebny, kde jsme se věnovali převážně výše jmenovaným činnostem. Postupně přidáváme rybářské znalosti, jako je vázání uzlů, háčků, navazování udic atd. Za příznivých povětrnostních podmínek jsme navštěvovali rybochovné zařízení na Hedeči, kde jsme se věnovali základům lovu ryb na plavanou. Tyto schůzky mají největší ohlas. Je krásné sledovat, nejenom naše nováčky, jak se rozplývají nad vlastnoručně ulovenou rybou. Další naší činností je trénink rybolovné techniky, jedné z nejdůležitějších rybářských dovedností. K samotnému tréninku využíváme tělocvičnu ve Žluté škole v Králíkách.

Scházeli jsme se jednou za týden, vždy v pátek od 16-ti do 18-ti hodin. Jeden týden jsme chodili do učebny v budově bývalého gymnázia v Králíkách, druhý týden navštěvovali tělocvičnu. Předpokládáme, že takto se budeme scházet do dubna, května – vše záleží na počasí. Pak bychom chtěli, co možná nejvíce, chodit lovit ryby. Ať již na Hedeč, či na králický rybník.

 Vzhledem k nízkému věku, minimálnímu času na přípravu a prozatím malým zkušenostem členů rybářského kroužku se v letošním roce, bohužel nezúčastníme Zlaté udice. Budeme se snažit naše svěřence připravit tak, aby tuto prestižní soutěž okusili v roce následujícím.

Na závěr mi dovolte oslovit vás, ohledně náboru nových členů, do našeho kroužku. Dle sdělení výkonného výboru je ideální doba na vstup vašich dětí, či vnuků/vnuček mezi nás. Východočeský územní svaz vyhlásil, že každý nový člen do 15-ti let, který složí zkoušky na 1. rybářský lístek, dostane svoji první povolenku k lovu ryb zdarma. Naše místní organizace, tuto nabídku ještě vylepšila tím, že odpouští těmto novým zájemcům veškeré poplatky. To znamená, že žadatel zaplatí pouze pravidelný roční příspěvek (členskou známku ve výši 100  Kč) a vše ostatní má zdarma. Proto bychom vás chtěli oslovit o šíření této informace. Rádi v našem kroužku mladých rybářů, přivítáme nové tváře.

Děkuji za pozornost Pinkasová Kristýna."

Další zprávou na pořadu, byla zpráva Ing.Bc.Konče Michala, který seznámil přítomné s přestupky za rok 2015. Dále konstatoval, že veškeré náhodné kontroly, které dozorčí komise provedla (účetní doklady, dodržování rozpočtu, atd.) byly v pořádku. Vyzdvihl rozpočtovou kázeň, kdy místo schváleného deficitu 75000Kč, jsme skončili v kladných číslech a to přebytkem 55000Kč. Dále seznámil přítomné s Rybářským řádem na Malé vody. Vzhledem k tomu, že jsme do užívání získali Hornolipecký rybník, musel být RŘ celý přepracován.

Po vystoupení předsedy dozorčí komise se slova ujal opět p.Vidrma, který přednesl plán práce na rok 2016, který byl bez připomínek schválen. Dalším jednomyslně schváleným návrhem byl rozpočet na rok 2016, který počítá s deficitem 50000Kč.

Po těchto vystoupeních a přednesených zprávách následovala přestávka, ve které bylo podáváno občerstvení. Ihned po přestávce byly vyznamenáni pánové Ullrich, Krejčí a Pšondr za své přínosy organizaci.

Vždy dlouho očekávaná diskuze se tentokrát nekonala, z důvodu nepřihlášení se kteréhokoliv člena. I to, si myslím odráží veškerou práci výkonného výboru, jehož členové se snaží s veškerými skutečnostmi informovat členskou základnu průběžně po celý rok, nejenom na výroční schůzi.

Závěrem přednesl předseda návrhové komise návrh usnesení, které bylo opět jednomyslně schváleno. Usnesení je k nahlédnutí ZDE.

Hospodář a konferenciér v jedné osobě poděkoval všem přítomným za práci ve prospěch MO a schůzi ukončil.

Po skončení oficiální části jsme uspořádali taneční zábavu. K poslechu i tanci hrál Tandem Beat, se kterýM někteří vydrželi do druhé hodiny ranní. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se schůze zúčastnili a vyzvat ostatní, aby nás v příštím roce posílili. smiley           

jednatel MO

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2016